Confidential

Vertrouwenspersoon.
HSV Rascals wilt natuurlijk een veilige honkbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met honkbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Samen doen wij er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Wij henteren de gedragsregels voor begeleiders met daarin aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld de gedragsregels zoals NOC*NSF die heeft opgesteld. (zie onderstaande document)

Het kan zelfs voorkomen dat het probleem niet eens binnen de vereniging is, maar juist vanuit huis, school, muziekles e.d, waardoor dit de dagelijkse functioneren belemmert.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HSV Rascals willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom HSV Rascals niet één, maar twee vertrouwenspersonen heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop wij met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van HSV Rascals?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HSV Rascals-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HSV Rascals-verband en de betrokkene(n). Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem of je op de juiste plaats bent.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:
* Pesten;
* Discriminatie;
* Grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid,
   trainer of coach ervaar je als onprettig;
* Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te 
   maken heeft;
* Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
* Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
* Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
* Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HSV Rascals op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn onder andere: Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van bovengenoemde voorbeelden van ongewenst gedrag maar verdere actie niet gewenst wordt. Het, indien gewenst, informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag. Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden, zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er een in te schakelen of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.


De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van HSV Rascals?


Mevr. L.A.R. Hersilia.  ||  Dhr Bjorn De Bies.

Toolkit seksuele intimidatie